:
English
A link is the part of a webpage that you click on to go to another webpage

Malay
Link adalah sebahagian daripada sebuah laman web yang anda klik pada untuk pergi ke laman web lain

» IT and business skills course